Mer bærekraftige profileringsprodukter

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser Ecoprofil.no (Contigo AS)

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse på alle salg fra Ecoprofil.no om ikke en særskilt avtale foreligger.

Kunder

Ecoprofil.no selger kun til bedrifter registrert i Brønnøysundregisteret. Vi forbeholder oss retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle priser på Ecoprofil.no kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Bedrifter vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted.

Priser

Dersom innkjøpsprisene til Ecoprofil.no endres forbeholder Ecoprofil.no seg retten til å korrigere salgsprisene tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva. Alle ekspederte ordre vil ha klimanøytral gratis frakt til valgfri leveringsadresse i Norge.

Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig hos leverandør, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi kunden informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på kjøper når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser fakturabetaling med 14 dager forfall. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t morarenteloven. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Mangler

Ved feil på produktene som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Kjøper eller forhold på hans side, har Ecoprofil.no ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Ecoprofil.no foretar retting eller omlevering, kan ikke bedriften gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Garanti

Garanti som gis av Selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

Erstatningsansvar

Ecoprofil.no fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder ikke i de tilfeller hvor Ecoprofil.no forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Force Majeure

Er Ecoprofil.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt vanskelig som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet partene ikke kan råde over (krig, beslag, valuta- restriksjoner, opprør,knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff,mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt) er de fritatt for alt annet ansvar. Unntaket er i reklamasjonstilfeller, da vil Ecoprofil.no kreditere betalingen til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap.

useruser-pluscartmagnifiercrossmenu